JavaScript is off. Please enable to view full site.

Mây Tồ thì mãi mãi vẫn tồ thôi

Lời: Bèo - Tranh: HTK