JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tuesday dịch ra tiếng Việt là "thứ Ba", một cách viết tắt lại của "người thứ ba", chuyên ngáng đường hạnh phúc người khác. Tuy vậy Tuesday cũng có giá của Tuesday chứ bộ!

Lời: Thị Nhon - Tranh: Bọ