JavaScript is off. Please enable to view full site.

Linda Kiều một khi đã chơi hàng hiệu thì không muốn ai đụng hàng với mình cả

Lời: Miss Candy - Tranh: Hải Nam