JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cỡ cậu Vàng là không có cửa chinh phục Linda Kiều nghen. Linda chỉ nhận ngao Tây Tạng, bulldog Anh, becgie Đức với akita Nhật thôi.

Lời: Thị Nhon - Tranh: Bọ