JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cuộc tranh luận gay gắt giữa vòi và giấy. Cuối cùng không có ai thắng hết.