JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tèo bị say nắng hay sao á, Mây Tồ mang nước lại đây...

Lời: Bèo - Tranh: HTK