Truyện Tranh

Bao Công xử án phụ huynh tiểu học

#Lacan & Cho's Adventure 05/10/2020 15:00

Nữ nhân đánh trống thắc mắc về chương trình lớp 1quá nặng. Với sự trợ giúp của Triển Chill, Bao Công ra tay xử 30 giây là êm xuôi.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Truyện Tranh

Tin mới nhất