JavaScript is off. Please enable to view full site.

Lấy đâu động lực để bơm nhiệt tình?

Dù đã có cơ chế một cửa quốc gia, song còn hàng trăm thủ tục hành chính ở các bộ ngành vẫn theo cách truyền thống “hồ sơ giấy thủ công”.

Ban Pháp chế VCCI tiết lộ: Với những thủ tục nào còn nặng xin - cho, một số bộ ngành vẫn "trốn" để giữ lại, chưa công bố trên hệ thống một cửa.

Xem ra doanh nghiệp còn khổ với kiểu tin học hóa nửa vời.

Vứt bỏ cái cần câu cơm
Lấy đâu động lực để bơm nhiệt tình.

Tuổi Trẻ Cười