JavaScript is off. Please enable to view full site.

Nhân viên bảo vệ siêu thị nói với một khách hàng...