JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hai anh bạn nói chuyện với nhau: -Tôi linh cảm có chuyện không hay sắp đến với mình...