JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một toán du khách tham quan khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia nọ. Họ rất ngạc nhiên thấy lũ vẹt ở đây chửi bới nhau ầm ĩ bằng đủ thứ ngôn từ tục tĩu nhất...