JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tránh thất thoát tài sản: Tôi cho công nhân mới vào làm ăn sản phẩm xả láng!

Hai giám đốc trao đổi với nhau về phương thức quản lý, tránh thất thoát tài sản...