JavaScript is off. Please enable to view full site.

-Sao, ông vẫn khỏe chứ?-Vẫn khỏe, nhưng cái máy khoan nhà mình vừa hỏng...