JavaScript is off. Please enable to view full site.

Một nhân viên dự báo thời tiết nói với bạn: " Hôm qua, cơ quan mình bị một phen hú vía"