JavaScript is off. Please enable to view full site.

Hai sếp tâm sự với nhau:- Cuối cùng thì nhân viên của mình cũng chấm dứt việc vào internet trong giờ làm việc.