JavaScript is off. Please enable to view full site.

Làm tiền giả cũng là một nghệ thuật

Số bạc giả này do ông làm ra. Ông bị kết tội làm bạc giả. Ông còn gì để nói nữa không?