JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi phục ông quá. Vợ ông khó tính, hay càu nhàu thế mà ông vẫn chịu đựng được. Có khi nào bà ấy vui vẻ không?