JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chúng tôi cũng là những bông hoa đấy

Này, ông cũng nên ngắm chúng tôi với chứ! Sao lại ngắm cái cô đầu đường mãi thế!