JavaScript is off. Please enable to view full site.

Bác sĩ đang khám cho một bệnh nhân nữ. Bà này cứ nói mãi không ngừng nghỉ...