JavaScript is off. Please enable to view full site.

Giám đốc hỏi nhân viên:- Anh chắc là có thể làm ở bộ phận quản lý vật tư chứ?