Đời Cười

Tam anh chiến Lã Bố hòa mới đau

Hư Trúc 08/09/2021 15:35

Tin Điêu Thuyền được ưu tiên tiêm 2 phát vắc xin làm các lộ anh hùng nóng mặt.

Năm ấy Viên Thiệu cho triệu 18 lộ chư hầu về để bàn kế chống đại dịch. Anh hùng thiên hạ khắp nơi đổ về để cùng nhau bàn tính cách đẩy lùi dịch bệnh. Ba anh em Lưu Bị, Trương Phi, Quan Vũ cũng về tề tựu. Ai nấy đều khẳng định chỉ có đủ vắc xin mới bình ổn được thiên hạ.

Thời buổi vắc xin còn quý hơn vàng. Nên việc phân bổ làm sao cho hợp tình hợp lý làm đau đầu Viên Thiệu. Hắn nói với chư hầu:

- Không sợ thiếu vắc xin, chỉ sợ không công bằng. Nay ta phân bổ ai là người tuyến đầu được ưu tiên chích trước. Rồi sau đó người già, người có bệnh...

Chư hầu ai nấy đều khen Viên Thiệu sáng suốt. Quần hùng phấn khởi ca ngợi không ngớt lời, thì chẳng may xảy ra chuyện. Tin Điêu Thuyền được ưu tiên tiêm 2 phát vắc xin làm các lộ anh hùng nóng mặt. Tin cấp báo về làm Viên Thiệu đứng ngồi không yên. Viên chúa công quát:

- Là ai dám ưu tiên chích cho Điêu Thuyền 2 mũi. Đã vậy thị còn khoe khoang trên mạng, làm lòng quân hỗn loạn. Thị này là cao nhân phương nào?

Tay hầu cận thân tín bèn thưa:

- Điêu Thuyền chắc nhờ Lã ôn hầu mà được ưu tiên tiêm trước?

Viên Thiệu tức giận:

- Lã ôn hầu là ai mà ngầu như vậy?

Tay lính nọ không ngại trả lời:

- Hắn tự xưng là chiến thần vô địch. Không ai dám làm gì hắn... Chắc hắn muốn tranh thủ ưu tiên chích vắc xin cho người nhà

Viên Thiệu nổi điên ra lệnh:

- Ai dám tiên phong bắt Lã ôn hầu về trị tội?

Lưu Bị thấy thời cơ lấy số má đã tới bèn đứng ra xin làm tiên phong:

- Để ba anh em Lưu Bị chúng thần gô cổ tên này về trị tội...

Viên Thiệu hưng phấn ra lệnh:

- Bắt, bắt ngay về cho ta trị tội để yên lòng ba quân.

Ba anh em Lưu Bị, Trương Phi, Quan Công ra quân xung trận. Hai bên đánh nhau 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Viên Thiệu cho lệnh Lưu Bị thu quân về rồi quở trách:

- Ba đánh một không chột cũng què. Tại sao lại hòa?

Lưu Bị mắc cỡ trả lời:

- Lã ôn hầu xin rút kinh nghiệm, sau này không cho người nhà khoe khoang nữa! Nên chúng tôi để đánh giao lưu cho vui, chứ sức ba anh em nhà tôi dễ gì cho Lã Bố cầm hòa chứ!

Viên Thiệu chỉ còn nước im lặng. Chiến thần đúng là chiến thần rất biết cách rút kinh nghiệm.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Đời Cười

Tin mới nhất