Sống chậm để... tăng xông

    Sống chậm để... tăng xông

    Chiếc xe hơi của tôi sẽ giúp đóng băng thời gian, để mọi người có cơ hội sống chậm... Nhưng đừng lên tăng xông nha, hại sức khỏe lắm!

    Biếm Họa29/05/2021