Aliba-bốn và ông Thần ấm

    Aliba-bốn và ông Thần ấm

    Aliba-bốn lại xới tung cái não của mình. Chàng nghĩ : " Ấm trà để uống trà hay uống rượu, nhưng mà nhà Ali nghèo, không có tiền đong gạo, trà rượu đâu mà uống? Hay là để chưng cho đẹp?...

    Đời Cười05/03/2020