JavaScript is off. Please enable to view full site.
Dây gì rút hoài không hết?

Dây gì rút hoài không hết?

Đó là "dây kinh nghiệm", như Chủ tịch Quốc hội đã nêu thực tế “Nên sợi dây dài nhất là sợi dây kinh nghiệm, rút hoài không hết, ai cũng rút, năm nào cũng rút, kỳ họp nào cũng rút kinh nghiệm mà vẫn còn”

18/11/2019 04:44
Xe công biến thành

Xe công biến thành "xe ông"

Với cách xử phạt nhẹ nhàng "rút kinh nghiệm" như thời gian vừa qua, e rằng tình trạng xe công thành "xe ông" sẽ còn xảy ra dài dài

31/10/2019 12:55