Nỗi lòng Mai An Tiêm

    Nỗi lòng Mai An Tiêm

    Có một ông vua nọ có một người con nuôi tên là Mai An Tiêm. Bữa nọ cung điện có đám giỗ, quan lại khắp nơi đi xe biển số xanh xếp thành hàng dài trước cung điện để tặng quà cho vua.

    Đời Cười03/11/2019