JavaScript is off. Please enable to view full site.

Xét tuyển đặc cách viên chức chỉ cần bằng cấp

Các nghệ sĩ như Quốc Cơ Quốc Nghiệp muốn được xét tuyển viên chức cần có tài năng đặc biệt, tuy vậy "bằng cấp" là thứ đặc biệt hơn.