JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trái đất bị rác thải nhựa "hội đồng"

Chừng nào các vật liệu thân thiện môi trường mới giải cứu được cho Trái đất? Điều đó tùy thuộc vào mỗi chúng ta.