JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tốt nhất là hạn chế thở khi không khí ô nhiễm

Ở trong phòng thì bạn cũng hít phải không khí ô nhiễm thôi