JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đây có phải nơi ông làm việc đâu mà "Rút kinh nghiệm"