JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi xin hứa sẽ thực hiện các lời hứa mà tôi đã hứa

Lời hứa cũ chưa kịp hoàn thành thì đã phải đưa ra lời hứa mới...