Biếm Họa

Tiêu chuẩn hộ nghèo: Dễ mà khó

24/05/2020 16:35

Tại một địa phương nghèo, quan xã thường ngẫu nhiên có bà con với hộ nghèo và cận nghèo

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất