JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tôi và nó ra trường cùng năm, đi làm cùng năm. Nhưng vấn đề là nó chọn nghề khác tôi