JavaScript is off. Please enable to view full site.

Thần chết đo gì ở cột đèn giao thông?

Thần chết ơi, ông đo cái gì vậy?