JavaScript is off. Please enable to view full site.

Startup không bao giờ lỗ, chỉ có lời và rất lời, đó là "buôn thần bán thánh"