JavaScript is off. Please enable to view full site.

Trận mưa lịch sử tại thành phố lớn nhất nước qua góc nhìn của họa sĩ biếm Tuổi Trẻ Cười

Tranh: Phan Hồng Đức
Tranh: Đức Thuận
Tranh: Lê Hoàng
Tranh: Hữu Lộc
Tranh: Văn Thanh
Tranh: Lê Hoàng
Tranh: Phan Hồng Đức
Tranh: Đồng Thanh Lộc
Tranh: Quang Huy
Tranh: Độc Hành

Tuổi Trẻ Cười