JavaScript is off. Please enable to view full site.

Kệ ổng, liên quan gì tới mình

Lời: LAP - Tranh: Quang Huy