JavaScript is off. Please enable to view full site.

Có thể những cái tát học sinh đến từ áp lực cuộc sống người giáo viên, nhưng cũng có thế xuất phát từ áp lực thành tích các cấp...