JavaScript is off. Please enable to view full site.

Quan đã bảo đúng là đúng, đừng có cãi.