JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đường "lưỡi bò" cần được kiểm soát chặt chẽ từ khi mới mon men nơi cửa khẩu