Biếm Họa

Khi tôi nói tôi làm bên xây dựng...

17/05/2020 11:30

Ngành xây dựng cũng có nhiều khoa, duy nhất khoa của tôi là không cần học hành gì cả.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất