JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khách sạn trên đèo Mã Pì Lèng: Đập hay giữ?

Nếu cứ làm sai, đóng phạt rồi cho tồn tại như khách sạn Panorama trên đèo Mã Pì Lèng thì khuôn mặt mẹ thiên nhiên sẽ đầy sẹo...