JavaScript is off. Please enable to view full site.

Khách sạn Panorama mà sinh sôi nảy nở thì...

Khách sạn Panorama trên đèo Mã Pí Lèng chỉ là con sâu làm rầu nồi canh. Tuy nhiên không xử lý đến nơi dến chốn thì nó sẽ "đẻ trứng"...