JavaScript is off. Please enable to view full site.

Tui chỉ là "người rơm" nhưng vẫn hơn bọn "anh hùng rơm"