JavaScript is off. Please enable to view full site.

Em vào đời bằng đại lộ, còn anh vào đời bằng lối nhỏ. Việc nâng điểm tuy bại lộ nhưng ba của em lại chối bỏ.