Biếm Họa

Đến thầy bói cũng không dám 'chém gió' nữa

25/02/2021 05:30

Năm nay, ông thầy bói biết thân biết phận không dám "chém" bừa nữa. Tương lai của mình còn chưa biết sao dám đoán cho người khác.

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất