Biếm Họa

Đầu năm, đi xem lưng đoán hậu vận

10/02/2020 06:10

Quan chức bất tài mà lưng "parabol" thì vẫn sống khỏe...

Tin mới

Xem thêm
Tin mới nhất Biếm Họa

Tin mới nhất