JavaScript is off. Please enable to view full site.

Có gì đó sai sai: Tặng bò cho cụ già hơn tám chục tuổi để thoát nghèo

Tại một xã thuộc tỉnh Quảng Bình có chương trình tặng bò cho các cụ già để thoát nghèo. Oái oăm là có những cụ đã trên tám chục tuổi không còn sức lao động lại sống neo đơn. Bởi lo cho bản thân không nổi nên có cụ khi nhận được bò phải thuê người nuôi giúp, có cụ đành phải bán bò đi... Tuy nhiên bán bò đi thì phải mua lại nếu không sẽ bị cắt chế độ hộ nghèo.