JavaScript is off. Please enable to view full site.

Chức vụ không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, mà chỉ chuyển từ cục này sang vụ khác