JavaScript is off. Please enable to view full site.

Cuộc đời quan là những chuỗi ngày phải chạy... Chạy chức, chạy quyền, chạy tội, chạy án...

Tranh và lời: LOOK