JavaScript is off. Please enable to view full site.

Slogan của mấy ông quan chức quan liêu: "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu"